WS-858 Wireless Microphone
WS-858 Wireless Microphone
WS-858 Wireless Microphone
WS-858 Wireless Microphone

Rs.3,000

Electronics Microphones

WS-858 Wireless Microphone

SKU: WS-858 Wireless Microphone
Place an order
QTY:
වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඇණවුම් ඇතුලත් කිරීම තාවකාලිකව නතර කර ඇත. මද වේලාවකින් නැවත උත්සාහා කර බලන්න.
😕 Out Of Stock
Home Delivery
Within 2 - 5 Business days!
Payment Options
COD, Bank Tranfer & Online Payments 😕 Out Of Stock
Return & Exchange
7 Days Returns Change of mind is not applicable Read return policy Warranty 30 Days for Electrical Damaged during delivery
Share Tweet Link  

Description

Product details of Portable Multi-function Wireless Microphone Karaoke Handheld with Bluetooth Speaker for Android iPhone iPad iPod and All Smartphone Bluetooth wireless microphone and speaker combo, work at the same time Three-layer automatic noise reduction design, restore real sound, karaoke level experience Support MicroSD memory card function, plug and play, with power off playback Rechargeable Battery. 1800mAh  , AUX in, Bluetooth Speaker, USB port for pen drive The Brand New excellent portable wireless microphone and speaker, without any additional connection. Bluetooth 4.1 connectivity, able to be paired with Bluetooth-enabled devices. Excellent sound quality with reverberation effect. High compatibility, it is suitable for iOS and Android smartphones, for iPads, tablets, any Bluetooth enabled device.100% brand new and high quality. Portable and durable, easy to carry, lightweight.: recording, karaoke. Support most singing software on the phone or on the computer. Support Android & iOS Phones. You can connect it with your phone with Bluetooth or with 3.5mm audio jack. Built-in high quality chipset, it produces excellent sound quality with reverberation. Lightweight and personality design, it's the best choice for singing without going to KTV.It allows you to sing karaoke at any time and any place with stunning KTV sound. It have TF Card Port , USB Port , Charging Port &Audio Jack Product material: ABS material + aluminum alloy Product color: Product size: height 250mm speaker 70*70*65mm (approx.)Weight: 460g (approx.)Pickup: Capacitive Output power: 10mw headphone output 5w speaker output Comfortable charging: DC5VFrequency range: 100mhz-10000mhzMaximum sound pressure level 

Weight:

0.250kg

Key Features

Product details of Portable Multi-function Wireless Microphone Karaoke Handheld with Bluetooth Speaker for Android iPhone iPad iPod and All Smartphone Bluetooth wireless microphone and speaker combo, work at the same time Three-layer automatic noise reduction design, restore real sound, karaoke level experience Support MicroSD memory card function, plug and play, with power off playback Rechargeable Battery. 1800mAh  , AUX in, Bluetooth Speaker, USB port for pen drive The Brand New excellent portable wireless microphone and speaker, without any additional connection. Bluetooth 4.1 connectivity, able to be paired with Bluetooth-enabled devices. Excellent sound quality with reverberation effect. High compatibility, it is suitable for iOS and Android smartphones, for iPads, tablets, any Bluetooth enabled device.100% brand new and high quality. Portable and durable, easy to carry, lightweight.: recording, karaoke. Support most singing software on the phone or on the computer. Support Android & iOS Phones. You can connect it with your phone with Bluetooth or with 3.5mm audio jack. Built-in high quality chipset, it produces excellent sound quality with reverberation. Lightweight and personality design, it's the best choice for singing without going to KTV.It allows you to sing karaoke at any time and any place with stunning KTV sound. It have TF Card Port , USB Port , Charging Port &Audio Jack Product material: ABS material + aluminum alloy Product color: Product size: height 250mm speaker 70*70*65mm (approx.)Weight: 460g (approx.)Pickup: Capacitive Output power: 10mw headphone output 5w speaker output Comfortable charging: DC5VFrequency range: 100mhz-10000mhzMaximum sound pressure level 

Product Video

No Videos at this product