Aspor A323 10000MAH Power bank.
Aspor A323 10000MAH Power bank.
Aspor A323 10000MAH Power bank.
Aspor A323 10000MAH Power bank.

Rs.2,550

Electronics power bank

Aspor A323 10000MAH Power bank.

SKU: Aspor A323 10000MAH Power bank.
Place an order
QTY:
වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඇණවුම් ඇතුලත් කිරීම තාවකාලිකව නතර කර ඇත. මද වේලාවකින් නැවත උත්සාහා කර බලන්න.
Home Delivery
Within 2 - 5 Business days!
Payment Options
COD, Bank Tranfer & Online Payments
Return & Exchange
7 Days Returns Change of mind is not applicable Read return policy Warranty 30 Days for Electrical Damaged during delivery
Share Tweet Link  

Description

Power bank Aspor A323, 10,000mAh. Two USB connectors that can deliver up to 2 A., which greatly speeds up the charging time of your device. You can freely charge the tablet while on the road. The portable battery has a led indicator, which allows you to monitor both the charging process of the Power bank and the charge consumption. The battery case is made of impact-resistant plastic with Softouch coating.
 
-Two USB connectors
-10,000mAh / 37Wh
-Type-C and Micro USB Input
-Input : Total DC 5V-2.0A
-Output : Total DC 5V-2.4A 
- Three Month Warranty

Weight:

0.250kg

Key Features

Power bank Aspor A323, 10,000mAh. Two USB connectors that can deliver up to 2 A., which greatly speeds up the charging time of your device. You can freely charge the tablet while on the road. The portable battery has a led indicator, which allows you to monitor both the charging process of the Power bank and the charge consumption. The battery case is made of impact-resistant plastic with Softouch coating.
 
-Two USB connectors
-10,000mAh / 37Wh
-Type-C and Micro USB Input
-Input : Total DC 5V-2.0A
-Output : Total DC 5V-2.4A 
- Three Month Warranty

Product Video

No Videos at this product